Pilihan stok cepat

Pelan ini akan berkuatkuasa jika diluluskan oleh majoriti Saham-saham tertunggak yang hadir dan berhak untuk mengundi di mesyuarat tersebut, atas kelulusan tersebut atau pada tarikh lain yang dinyatakan dalam resolusi kelulusan.

Setiap pelaksanaan suatu Opsyen hendaklah dibuat secara bertulis, mengikut apa-apa bentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Pentadbir, dihantar kepada Pentadbir atau pemegangnya, menyatakan bilangan Saham yang dibeli dan disertakan dengan pembayaran harga Opsyen bagi Saham tersebut, dengan cek yang kena dibayar kepada Syarikat atau mengikut apa-apa cara yang ditetapkan oleh Pentadbir.

Penentuan harga Opsyen oleh Pentadbir akan mengikat Penerbit dan semua orang lain. Tarikh tamat tempoh berkenaan dengan setiap Opsyen akan ditentukan dan dinyatakan oleh Pentadbir pada masa pemberian. Baik Pemegang Saham atau mana-mana penerima pindahan menurut Pemindah yang Diijinkan seperti yang ditakrifkan di bawah hendaklah mempunyai mana-mana hak pemegang saham Syarikat sehingga Opsyen telah dilaksanakan dan sijil-sijil yang membuktikan Saham yang dibeli diserahkan dengan betul kepada Pemilih atau penerima pindahan sedemikian.

Tempoh di mana setiap Opsyen boleh dilaksanakan hendaklah ditentukan dan dinyatakan oleh Pentadbir dalam perjanjian atau sijil award pada masa pemberian. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Rancangan ini, satu Opsyen hanya boleh dilaksanakan sementara Opsi diambil bekerja oleh Syarikat atau Anak Syarikat, dan hanya jika Opsinya telah bekerja secara berterusan sejak tarikh Opsyen diberikan.Setakat yang dianggap perlu untuk mematuhi peruntukan undang-undang atau keperluan penyenaraian mana-mana pertukaran sekuriti yang berkenaan atau Pasaran Negara Nasdaq, apa-apa pindaan kepada Rancangan boleh dibuat tertakluk kepada kelulusan oleh para pemegang saham Syarikat. Tarikh Adopsi dan Tarikh Pelaksanaan. Ia akan dikemukakan kepada Pemegang Saham Syarikat pada mesyuarat tahunan yang akan datang.

Saham Tertakluk kepada Pilihan. Sekiranya mana-mana Opsyen akan, atas apa-apa sebab, menamatkan atau tamat tempoh atau diserah balik tanpa dilaksanakan sepenuhnya, Pilihan lain boleh diberikan meliputi Saham tertakluk kepada bahagian yang tidak dilaksanakan Opsyen tersebut. Semua pekerja Syarikat dan Anak-Anak Syarikatnya layak menyertai Rancangan ini, tertakluk kepada apa-apa kriteria, kategori, atau batasan yang mungkin ditubuhkan oleh Pentadbir dari semasa ke semasa.

pilihan saham berpintal

Melainkan Pelan tersebut telah ditamatkan seperti yang dinyatakan di dalam ini, Pelan akan tamat apabila semua Saham yang ada telah diberikan dan tiada Opsyen yang diberikan adalah tertunggak. Tiada Opsyen boleh diberikan semasa penggantungan atau selepas penamatan Rancangan.

Pelarasan sedemikian dalam Opsyen tertunggak hendaklah dibuat tanpa perubahan dalam jumlah harga yang terpakai bagi bahagian Opsyen yang belum dilaksanakan tetapi dengan pelarasan yang sama dalam harga Opsyen sesaham. Sekatan ke atas Pengeluaran Saham. Pelaksanaan setiap Opsyen dan penerbitan Saham yang berkaitan dengannya tertakluk kepada syarat bahawa jika pada bila-bila masa Pentadbir hendaklah menentukan mengikut budi bicaranya bahawa kepuasan cukai pegangan atau liabiliti penahanan lain atau penyenaraian, pendaftaran atau kelayakan mana-mana Saham lain yang boleh disampaikan apabila menjalankan sebarang pertukaran sekuriti atau Pasaran Nasional Nasdaq atau di bawah mana-mana undang-undang negeri atau persekutuan, atau bahawa persetujuan atau kelulusan mana-mana badan pengawalseliaan adalah perlu atau wajar sebagai syarat, atau berkaitan dengan , pelaksanaan sedemikian atau penghantaran atau pembelian Saham menurutnya, maka dalam mana-mana kejadian sedemikian, latihan sedemikian tidak akan berkuat kuasa melainkan jika pemotongan, penyenaraian, pendaftaran, kelayakan, persetujuan, atau kelulusan itu telah dilaksanakan atau diperoleh dengan bebas dari apa-apa syarat yang tidak boleh diterima oleh Pentadbir.Pentadbir boleh membuat pelarasan yang sesuai dalam bilangan dan jenis Saham untuk pembelian yang Opsyen boleh diberikan di bawah Rancangan dan untuk Geran Tahunan Maksimum. Di samping itu, Pentadbir hendaklah membuat pelarasan yang sewajarnya dalam bilangan dan jenis Saham yang Opsyen yang belum dijelaskan, atau bahagian-bahagiannya yang belum dilaksanakan, akan dapat dilaksanakan, sehingga kepentingan pemegang Opsyen itu, setakat yang dapat dilaksanakan , dikekalkan seperti sebelum berlakunya peristiwa sedemikian.

Semua tindakan dan penentuan sedemikian hendaklah secara konklusif mengikat semua tujuan dan kepada semua orang. Pentadbir boleh mewakilkan tugas pentadbiran di bawah Rancangan ini kepada pegawai atau pekerja Syarikat atau orang lain yang ditentukannya.

Harga Opsyen sedemikian hendaklah tidak kurang daripada harga penutupan di mana Saham Saham Biasa didagangkan di bursa sekuriti atau Sistem Pasaran Nasional Nasdaq di mana Saham kemudian disenaraikan dan didagangkan pada 1 Nombor ini telah diselaraskan selaras dengan terma daripada Rancangan hingga 7 ,, untuk menggambarkan pemisahan saham dua untuk satu yang dilaksanakan oleh Syarikat pada bulan November Sekiranya Saham Biasa tidak disenaraikan dan didagangkan di bursa sekuriti atau Sistem Pasaran Nasional Nasdaq, harga Opsyen tersebut tidak akan kurang daripada nilai pasaran saksama Saham pada tarikh pemberian, seperti ditentukan oleh Pentadbir.

Pindaan, Penggantungan, atau Penamatan Pelan. Lembaga boleh pada bila-bila masa menggantung atau menamatkan Rancangan atau boleh memindanya dari semasa ke semasa dalam apa-apa aspek yang difikirkannya sesuai supaya Opsyen yang diberikan di bawahnya boleh mematuhi apa-apa perubahan dalam undang-undang atau dengan apa-apa hormat yang mana ia boleh dianggap sebagai kepentingan terbaik Syarikat.

Pilihan stok cepat tempoh di mana setiap Opsyen boleh dilaksanakan hendaklah ditentukan dan dinyatakan pilihan saham berpintal Pentadbir dalam perjanjian pemberian atau sijil pada masa pemberian, pilihan saham berpintal. Tiada Opsyen boleh dicagarkan atau dipermalukan dalam apa-apa cara dan tiada Opsyen akan tertakluk kepada pelaksanaan, lampiran, atau proses yang serupa. Setiap pelaksanaan suatu Opsyen hendaklah dibuat secara bertulis, mengikut apa-apa bentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Pentadbir, dihantar kepada Pentadbir atau pemegangnya, menyatakan bilangan Saham yang dibeli dan disertakan dengan pembayaran harga Opsyen bagi Saham tersebut, dengan cek yang kena dibayar kepada Syarikat atau mengikut apa-apa cara yang ditetapkan oleh Pentadbir. Tertakluk kepada yang tersebut di atas, Pentadbir hendaklah menentukan kelayakan untuk menyertai Rancangan, menentukan bilangan Saham yang setiap peserta layak mengikut kriteria yang ditetapkan, memberi Pilihan, mentafsir dan mentafsirkan Rancangan, pilihan saham berpintal, dan membuat semua penentuan lain dan mengambil semua tindakan lain yang dianggap perlu atau dinasihatkan untuk pentadbiran Pelan yang sepatutnya. Semua pekerja Syarikat dan Anak Syarikatnya layak menyertai Rancangan, tertakluk kepada apa-apa kriteria, kategori, atau batasan yang mungkin ditubuhkan oleh Pentadbir pilihan saham berpintal dari masa ke semasa. Diterbitkan pada 26 Feb, jika Jika Saham Biasa tidak disenaraikan dan didagangkan di atas suatu bursa sekuriti atau Sistem Pasaran Nasional Nasdaq, harga Opsyen tersebut hendaklah tidak kurang daripada nilai pasaran yang saksama Saham pada tarikh pemberian, seperti yang ditentukan oleh Pentadbir. Melainkan Pelan tersebut telah ditamatkan seperti yang dinyatakan di dalam ini, Pelan akan tamat apabila semua Saham yang ada telah diberikan dan tiada Opsyen yang diberikan adalah tertunggak. Pentadbir hendaklah menentukan penyertaan, memberi Pilihan, dan menyatakan bilangan Saham yang tertakluk kepada setiap Opsyen.

Pentadbir hendaklah menentukan penyertaan, memberi Pilihan, dan menyatakan bilangan Saham yang tertakluk kepada setiap Opsyen. Pemberian Pilihan. Opsyen akan diberikan pada masa-masa seperti yang ditentukan oleh Pentadbir, selagi Saham kekal tersedia untuk award di bawah Rancangan, atau sehingga Rancangan ditamatkan seperti yang diperuntukkan di sini. Terma dan Syarat Pilihan. Semua Opsyen yang diberikan di bawah Rancangan itu akan dibuktikan dengan perjanjian bertulis atau sijil dalam bentuk sedemikian dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pentadbir dari semasa ke semasa, tertakluk kepada had dan syarat berikut: Harga Opsyen sesaham berkenaan dengan setiap Opsyen hendaklah ditentukan dan dinyatakan oleh Pentadbir pada masa pemberian.Penghantaran Saham dan Hasil. Perolehan yang diterima daripada penjualan Saham menurut pelaksanaan Opsyen yang diberikan di bawah Pelan ini adalah milik Syarikat, dan akan diserahkan kepadanya oleh Pentadbir segera.

pilihan saham berpintal

Pentadbiran Rancangan. Sekiranya Pelan ditadbirkan oleh jawatankuasa, ia akan melaporkan semua tindakan yang diambil olehnya kepada Lembaga. Dalam mentadbirkan Rancangan, Pentadbir hendaklah ditadbir oleh dan hendaklah mematuhi peruntukan Rancangan itu, termasuk apa-apa kriteria kelayakan atau penyertaan yang ditubuhkan oleh Lembaga dari semasa ke semasa. Tertakluk kepada perkara yang disebut di atas, Pentadbir hendaklah menentukan kelayakan untuk menyertai Rancangan itu, menentukan bilangan Saham yang setiap peserta layak mengikut kriteria yang ditetapkan, memberi Pilihan, mentafsir dan mentafsirkan Rancangan itu, dan membuat semua penentuan lain dan mengambil semua tindakan lain yang dianggap perlu atau dinasihatkan untuk pentadbiran Pelan yang sepatutnya.

Setiap Pilihan boleh dilaksanakan hanya oleh Opsyen atau oleh penerima pindahan menurut Pemindahan yang Diijinkan. Tiada Opsyen boleh dicagarkan atau dipermalukan dalam apa-apa cara dan tiada Opsyen akan tertakluk kepada pelaksanaan, lampiran, atau proses yang serupa. Harga Opsyen mana-mana Saham di bawah setiap Opsyen tertunggak hendaklah diselaraskan supaya tidak ada perubahan dalam harga belian agregat yang perlu dibayar selepas pelaksanaan mana-mana Opsyen sedemikian. Pemberian Opsyen menurut Pelan tersebut tidak akan menjejaskan dengan apa jua cara hak atau kuasa Syarikat untuk membuat penyesuaian, penyusunan semula, pengelasan semula, atau perubahan struktur modal atau perniagaan atau untuk menggabungkan, menyatukan, membubarkan, membubarkan, atau menjual atau memindahkan semua atau mana-mana bahagian perniagaan atau asetnya.